Platná legislativa

Platná legislativa BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

o inspekci práce

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

 

Vyhláška MZ ČR č. 432/2003 Sb.,

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

o ochraně zdraví při práci

 

Výše uvedený legislativní přehled je informační a neobsahuje všechny legislativní normy ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bližší informace v souvislosti vývojem a trendy v této oblasti jsou pravidelně a detailně poskytovány klientům společnosti TeamPrevent-Santé s.r.o.

Platná legislativa PO

Požární ochrana

Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

o požární ochraně

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k provedení zákona o požární ochraně


Výše uvedený legislativní přehled je informační a neobsahuje všechny legislativní normy ČR v oblasti požární ochrany.

Bližší informace v souvislosti vývojem a trendy v této oblasti jsou pravidelně a detailně poskytovány klientům společnosti TeamPrevent-Santé s.r.o.

Platná legislativa PLS

Pracovnělékařské služby

Úmluva ILO č. 161/1985,
o závodních zdravotních službách

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákoník práce

Zákon č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 393/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o zdravotní způsobilosti

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
o ochraně zdraví při práci

 

Vyhláška č. 79/2013 Sb.,

o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Výše uvedený legislativní přehled je informační a neobsahuje všechny legislativní normy ČR v oblasti Pracovnělékařské služby.

Bližší informace v souvislosti vývojem a trendy v této oblasti jsou pravidelně a detailně poskytovány klientům společnosti TeamPrevent-Santé s.r.o.

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12