Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má důležitý hospodářský význam, protože řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, s vytvářením příznivých pracovních podmínek a pracovních vztahů přináší optimalizaci pracovního procesu a pozitivní ekonomický efekt. Snižuje ztráty, zvyšuje produktivitu, efektivnost a kvalitu práce – znamená prosperitu společnosti. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci má též důležitý humánní aspekt. Reprezentuje společenskou a kulturní úroveň zaměstnavatele, čímž si zaměstnavatel v konečném důsledku vytváří svou IMAGE na trhu.

Požární ochrana je nezbytnou součásti života, a tedy i moderního řízení společností. Požadavky národní legislativy se musí odrazit také v požadavcích nadnárodních společností, jejich vlastníků nebo jejich pojistitelů. Vysoká úroveň požární ochrany znamená vysokou úroveň ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí.

 
Zvyšování povědomí zaměstnanců o požární ochraně vede jak ke snížení nebezpečí vzniku požáru, tak k účinnému a rychlému zásahu při požáru. Kvalitní péče o technická zařízení, jako součást požární prevence, přináší další jistotu snižování rizik. Celý systém pak završuje interní kontrola stavu směřující nejen k odhalení možných nedostatků v zabezpečení požární ochrany, ale dává možnost zaměřit se na konkrétní oblasti a ty dále rozvíjet.

 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany však není jen otázkou zákonů a dalších legislativních předpisů. JE OTÁZKOU VNITŘNÍHO PŘESVĚDČENÍ začínajícího u vrcholového vedení společnosti a končícího u řadových zaměstnanců.

 

 

Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • Vstupní a periodické školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • Identifikace nebezpečí a ohrožení, zpracování analýzy rizik a jejich posouzení včetně návrhu bezpečnostních opatření
 • Zpracování povinné dokumentace BOZP dle požadavků právních a ostatních předpisů
 • Audity BOZP
 • Preventivní kontroly pracovišť dle požadavku § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Prověrky BOZP dle požadavku § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyšetřování pracovních úrazů
 • Zpracování projektů bezpečnostního značení pracoviště
 • Sledování lhůt školení, revizí a kontrol technických zařízení
 • Školení obsluhy manipulační techniky
 • Poradenství BOZP (asistenční služba BOZP bezplatně pro klienty společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.)

 

 

Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o. v oblasti požární ochrany:

 • Vstupní a periodické školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek a požárních preventistů
 • Zpracování povinné dokumentace PO
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti, zařazení činností do kategorií dle požárního nebezpečí včetně návrhu organizace zabezpečení požární ochrany
 • Audity PO
 • Preventivní požární prohlídky pracovišť
 • Návrh zabezpečení činností s nebezpečím vzniku požáru
 • Organizace cvičných požárních poplachů
 • Zpracování projektů požárního značení pracoviště
 • Sledování lhůt školení, revizí a kontrol technických zařízení
 • Poradenství PO (asistenční služba PO bezplatně pro klienty společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.)

 

V případě vašeho zájmu o zpracování nabídky na poskytování služeb BOZP a PO (outsourcing služeb) nás kontaktujte.

 

 

 

top of page

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12