Pracovnělékařské služby

Jedno ze základních práv člověka je kromě jiného právo na ochranu zdraví. Právo na ochranu zdraví má každý z nás a to nejen v osobním životě.

Pracovní podmínky a pracovní prostředí mají významný vliv na zdraví a pohodu zaměstnanců. Pokud zdraví zaměstnanců v souvislosti s prací není sledováno a správně řízeno, mohou tyto negativní vlivy vyústit až do nemoci z povolání a zároveň přispět k zvýšení míry pracovní neschopnosti. V konečném důsledku tento jev ovlivňuje produktivitu práce a souvisí se zvýšenými finančními náklady společnosti.

Základní rámec požadavků v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a Pracovnělékařské služby je stanoven legislativně. Příslušná legislativa definuje moderní přístup v oblasti Pracovnělékařské služby, který spočívá v prevenci nemocí z povolání a pracovních úrazů. Povinnosti zaměstnavatele i zaměstnanců v oblasti ochrany zdraví při práci byly definovány za účelem vytváření optimálních pracovních podmínek, vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, přizpůsobení práce schopnostem zaměstnanců s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví.

Cílem Pracovnělékařské služby je zajistit ve spolupráci se zaměstnavatelem, zaměstnanci a jejich zástupci ochranu zdraví před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších nemocí souvisejících s výkonem povolání.

Její součástí je:

 • dohled nad pracovními podmínkami zaměstnanců
 • dohled nad zdravotním stavem zaměstnanců
 • motivace, výcvik a výchova zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví


Naše služby v oblasti Pracovnělékařské služby:

 • Identifikace zdravotních rizik, zmapování pracovního prostředí a jejich analýza
 • Zpracování kategorizace prací v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. v platném znění
 • Inspekce pracovišť
 • Systém poskytování první pomoci na pracovišti (optimální návrh náplně lékárniček, školení první pomoci atd.)
 • Psychologie práce a psychologická první pomoc (Stres Management)
 • Realizace preventivních lékařských prohlídek (vstupní, periodické mimořádné a výstupní)
 • Šetření nemocí z povolání
 • Rehabilitace a fyzioterapie
 • Ergonomie a fyziologie práce
 • Očkování přímo na pracovišti (chřipka, encefalitida a další)
 • Sledování lhůt lékařských prohlídek
 • Preventivní programy na ochranu a podporu zdraví zaměstnanců a zvýšení povědomí za své zdraví

 

Kvalitní výkon pracovně lékařské péče spočívá především v profesionálně poskytovaných službách s přidanou hodnotou v souladu s legislativními požadavky. Přínosem služeb poskytovaných v tomto duchu je především hmatatelný výsledek, a tím je bezpochyby „zdravý“ zaměstnanec, který při adekvátně vynaložené zdravotní péči přináší zaměstnavateli skutečnou hodnotu práce.

 

TeamPrevent-Santé s.r.o. je tím správným partnerem na cestě k dosažení tohoto cíle.

 

V případě Vašeho zájmu o zpracováni nabídky Pracovnělékařské služby nás kontaktujte

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12