Kontrola a revize technických zařízení


V oblasti kontroly a revizí technických zařízení nabízíme sledování, realizaci a zajištění pravidelných (periodických) kontrol a revizí veškerých zařízení:

  • Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů
  • Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (např. vnitřní a vnější požární vodovod, nezavodněné požární potrubí, požární ucpávky, požární dveře aj.), revize elektrických zařízení, elektrospotřebičů a školení zaměstnanců
  • Revize hromosvodů
  • Revize tlakových zařízení a školení obsluhy
  • Revize a kontroly plynových zařízení a příslušenství a školení obsluhy
  • Revize a kontroly kotelen a školení obsluh
  • Revize zdvihacích zařízení a školení obsluh 

Jednotlivá zařízení jsou kontrolována tak, aby o provedených činnostech byly vedeny záznamy, které slouží jako podklady pro vyhotovení revizních zpráv k jednotlivým zařízením. Rozsah zjištěných závad při revizích a kontrolách je uveden v příslušném dokumentu. Pomocí interního softwaru vyvinutého pro tyto účely (Lhůtník) je zajištěna evidence termínů revizí a kontrol jednotlivých zařízení. Rámec námi poskytovaných služeb zahrnuje i možnost předložení rozpisů plánovaných činností správcům jednotlivých objektů.

Call Centrum

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu

212 12 12 12